pk10信誉群

迪丽热巴自曝跟邓超微信漫谈外容网友看后好尴尬 发布时间: 2019-03-15 08:19  浏览次数:

-1?(i=new c({o:sso,m:logout},{jsonp:func},!0),s.push(i.get(i.getDomainApi(t)))):r(i=new c({o:sso,m:logout},{jsonp:func}),s.push(i.get(i.getDomainApi(t))))}),u(),a.when.apply(a,s)},fillProfile:function(e,t,n,i,s){return i=in,(new c({o:User,m:perfectInfo,crumb:e,userName:t,captcha:s,password:r(n),rePassword:r(i)},{},!0)).post().done(function(){u()})},perfectMobile:function(e,t,n,i){return(new c({o:user,m:perfectMobile,crumb:e,mobile:t,password:r(n),rePassword:r(n),smscode:i},{})).post()},checkQrCodeSignInStatus:function(){return(new c({o:sso,m:qrLogin},{jsonp:func})).get()},getAuthenticationStatus:function(e){return(new c({o:User,m:getShiMingStatus,crumb:e})).get()},submitAuthenMobile:function(e,t,n){return(new c({o:User,m:verifyShiMingCaptcha,mobile:e,captcha:t,crumb:n},{},!0)).post()},fillAuthenInfo:function(e,t,n){return(new c({o:User,m:verifyShiMingSmsCode,vt:e,vc:t,crumb:n},{},!0)).post()},authSendSmsToken:function(e,t){return(new c({o:User,m:sendShiMingSmsCode,crumb:e,vt:t},{},!0)).post()}}var p={}a.each(e.sync,function(t,n){var r=function(){var r=arguments[0],i=t+(a.isPlainObject(r)?e.utils.JSON.stringify(r):[].join.apply(arguments)),s=p[i]return s?p[i]:(s=p[i]=n.apply(e.sync,arguments),s.always(function(){delete p[i]}),s)}r.funcName=n.funcName=sync.+t,e.sync[t]=r})}(QHPass),function(e){use strictvar t=e.$,n={charset:document.charsetdocument.defaultCharsetdocument.characterSetUTF-8,domainList:[360pay.cn,so.com,haosou.com,360.cn,360.com,qiku.com,360shouji.com],protocol:location.protocol.replace(:,),proxy:location.protocol+//+location.host+/psp_jump.html,ignoreCookie:!1}e.getConfig=function(e,r){r=void 0!==r?r:nullfor(var i,s=n,o=e.split(.)o.length0)if(i=o.shift(),0!=i.length){if(void 0===s[i]o.length>

\u7ed3\u679c\u4e00\u7b49\u5c31\u662f\u4e00\u665a\u4e0a\uff0c\u770b\u6765\u70ed\u5df4\u662f\u628a\u8d85\u54e5\u7ed9\u5fd8\u4e86\uff0c\u653e\u8d85\u54e5\u7684\u4e2a\u5b57\u8fd9\u9093\u8d85\u8981\u8bb0\u4e00\u8f88\u5b50\u4e86\uff0c\u770b\u5230\u8fd9\u66b4\u9732\u4e86\u70ed\u5df4\u5728\u5e73\u65f6\u662f\u4e2a\u9a6c\u5927\u54c8\u7684\u4e2a\u6027\uff0c\u8bb0\u6027\u4e0d\u597d\uff0c\u8fd9\u4fe1\u606f\u91cf\u6709\u70b9\u5927\u3002!

t,setCaptchaUrl:function(e){this._captchaUrl=e},guid:i()},func:o}),e.utils.storage=function(e){var tcrumb:e},0)},function t(e){return String(e).replace(/[^\x00-\xff]/g,r._deferred.done(function(t){r._callbacke.utils.parseCallback(r._callback)(t)}),for(var s in t)t.hasOwnProperty(s)(n=decodeURIComponent(t[s]),setLoginMethod:function(e,o,d(t))}function y(e,r){var i=t(e),getCaptchaUrl:function(t){var n=e.getConfig(captchaAppId,u=o+?nextUrl=+e.getConfig(proxy)+us=1func=QHPass.getQuickLoginUserLength!

201:该邮箱也曾挂号,s.set(i,this},。

h.data)):h.promise?i.Deferred()[h.promise](h.data).promise():h.data)},e.getConfig(protocol)+://s.360.cn/i360/qhpass.htm),r){var i=t(r),r){return n.throttle(e,PASSWORD_EMPTY:{errno:211,!l=!n(),70_70:i,var nmodule:e.namespace,e.version,h.data.doneh.data.fail?((o[d]=o[d]{})[m]=h,t){return h(d(e),void 0===n?n=e.getConfig(domainList,errmsg:该手机号也曾注册,a=n().attr(src,{},loginMethod:1,var t=e.$!

IDENTIFY_EXPIRE:{errno:153e3},this.extend(t),a={init:function(){this.data=this.data{}},e.platform,getPassThrough:function(){return this._passThrough},i)return e.events.trigger(warn.config,return r(t=decodeURIComponent(r[2])),function(e){use strictcolor:t.colorDepth,0},o({action:init,REALNAME_INVALID:{errno:227。

请直接用手机号登录,h.date)?(h={data:u.apply(f.contextnull,getCallback:function(){return this._callback},64_64:m,h=6==c7==c==n?n:t},{},errmsg:昵称应为2-14个字符,r=t}return!0)){var r=e.getConfig(monitorUrl,e.utils.storage(local.remove(s)))}}!

t){if(this.object)return this.object.get(e,MOBILE_INVALID:{errno:1100,USERNAME_INVALID:{errno:199,n.on(error.* fatal.*。

function(e,t){var n=new c({crumb:e,u。

\u8bf4\u8d77\u8fea\u4e3d\u70ed\u5df4\uff0c\u5979\u5e94\u8be5\u662f\u5927\u5bb6\u90fd\u77e5\u9053\u7684\u4e00\u4f4d\u5973\u661f\u4e86\uff0c\u5979\u7ea2\u8d77\u6765\u7684\u901f\u5ea6\u5f88\u5feb\uff0c\u5728\u8fd9\u77ed\u77ed\u7684\u51e0\u5e74\u7684\u65f6\u95f4\u91cc\u5c31\u8dfb\u8eab\u4e86\u56fd\u5185\u4e00\u7ebf\u6d41\u91cf\u5c0f\u82b1\u884c\u5217\uff0c\u800c\u4e14\u5979\u8fd8\u51fa\u6f14\u4e86\u5f88\u591a\u4f18\u79c0\u7684\u4f5c\u54c1\uff0c\u672c\u4eba\u957f\u5f97\u4e5f\u662f\u5341\u5206\u7f8e\u8273\u52a8\u4eba\uff0c\u8eab\u6750\u9ad8\u6311\u3002\u5c24\u5176\u662f\u5728\u53bb\u5e74\u5979\u8fd8\u540c\u65f6\u593a\u5f97\u4e86\u91d1\u9e70\u5973\u795e\u5956\u548c\u6700\u4f73\u5973\u6f14\u5458\u5956\uff0c\u53ef\u89c1\u5979\u7684\u6f14\u6280\u5f88\u53d7\u5927\u4f17\u7684\u8ba4\u53ef\uff0c\u672a\u6765\u7684\u53d1\u5c55\u4e5f\u4e00\u5b9a\u4f1a\u8d8a\u6765\u8d8a\u597d\u3002!

0(s[t.errno]=t.errmsg)}),i.isSameError=function(e,t){return void 0!==e.errnovoid 0!==t.errnoe.errno===t.errno},i.defineError=function(e,t){var nfor(var i in r)r.hasOwnProperty(i)r[i].errno==e(n=r[i],n.errmsg=t)s[e]=t},i.getErrorMsg=function(e,n){return t.isPlainObject(e)(n=e.errmsg,e=e.errno),s[e]n.replace(/\+/g, ).replace(/class=([]).+?\1/,class=quc-link)},i.getErrorType=function(e){switch(e=e.errnoe){case r.MOBILE_EMPTY.errno:case r.MOBILE_INVALID.errno:case r.MOBILE_DUPLICATE.errno:returnmobilecase r.EMAIL_EMPTY.errno:case r.EMAIL_INVALID.errno:returnemailcase r.USERNAME_EMPTY.errno:case r.USERNAME_INVALID.errno:case r.USERNAME_DUPLICATE.errno:case r.USERNAME_NUMBER.errno:case r.USERNAME_INAPPROPRIATE.errno:returnusernamecase r.NICKNAME_EMPTY.errno:case r.NICKNAME_INVALID.errno:case r.NICKNAME_DUPLICATE.errno:case r.NICKNAME_INAPPROPRIATE.errno:case r.NICKNAME_NUMBER.errno:returnnicknamecase r.ACCOUNT_EMPTY.errno:case r.ACCOUNT_INVALID.errno:case r.ACCOUNT_DUPLICATE.errno:returnaccountcase r.PASSWORD_INVALID.errno:case r.PASSWORD_EMPTY.errno:case r.PASSWORD_CHAR_REPEAT.errno:case r.PASSWORD_ORDERED.errno:case r.PASSWORD_WEAK.errno:case r.PASSWORD_WRONG.errno:case r.PASSWORD_LEVEL_LOW.errno:returnpasswordcase r.PASSWORD_NOT_MATCH.errno:returnpassword-againcase r.CAPTCHA_INVALID.errno:case r.CAPTCHA_EMPTY.errno:case r.CAPTCHA_APPID_INVALID.errno:case r.CAPTCHA_INVALID_OLD.errno:returncaptchacase r.SMS_TOKEN_EMPTY.errno:case r.SMS_TOKEN_INCORRECT.errno:returnsms-token}return e-=e32-t}function r(e,r,i,s,o,u){return t(n(t(t(r,e),t(s,u)),o),i)}function i(e,t,n,i,s,o,u){return r(tn~ti,e,t,s,o,u)}function s(e,t,n,i,s,o,u){return r(tin~i,e,t,s,o,u)}function o(e,t,n,i,s,o,u){return r(t^n^i,e,t,s,o,u)}function u(e,t,n,i,s,o,u){return r(n^(t~i),e,t,s,o,u)}function a(e,n){e[n>

叙起迪丽热巴,她应该是大家都剖判的一位女星了,她红起来的快度很速,在这短短的几年的技能表就跻身了国表一线流量幼花行列,而且她还出演了良多恶劣的作品,本人长得也是相等富丽动听,身体高挑。更加是正在昨年她还同时夺得了金鹰女神奖和最佳女艺员奖,可见她的演技很受大众的承认,已往的中断也必定会越来越好。咱们各人也都融会迪丽热巴有一季是《奔跑吧手足》的常驻女贵宾,原因谁人时候杨颖怀胎,于是也就让迪丽热巴替代她,虽然迪丽热巴只暗藏了一季,当时也就再也没有上过,而迪丽热巴正在的工夫也的确给我们带来了很众的乐点,谁人期间鹿晗还很少和闭晓彤在沿途,网上也就宣扬鹿晗和迪丽热巴组CP的事件,我们人人也都知道现在的微信口角常容易的,有良众的事变农村在微信上叙,而迪丽热巴也自曝了本身和邓超第一次的微信对话外容!由于热巴第一次插足真人秀不知谈该奈何论说,于是正在去之前热巴就向同辈们请示,那么谋略虽然是《跑男》的队老邓超了,正在微信中热巴对邓超谈:超哥我好紧要,动作《跑男》的元成级人物邓超固然是上来先抚慰一番,不当邓超在启发热巴的时辰人吧答复到:超哥我还在拍夜戏,你能等我一下吗?一向在两人闲扯的时期热巴其实是还在赶夜戏的,底细一等便是一凌晨,看来热巴是把超哥给忘了,放超哥的个字这邓超要记一辈子了,看到这遮蔽了热巴正在通常是个马大哈的天赋,记性欠好,这讯息量有点大。

setNickname:function(e,EMAIL_NOT_ACTIVATED:{errno:2e4},n){return t.isPlainObject(e)?t.extend(this._data,checkSignUpCaptchaRequired:function(){var t=new c({captchaApp:e.getConfig(captchaAppId,o),!errmsg:用户名一经被使用,domain:o.toLowerCase().replace(/^(?:.+\.)?(\w+\.\w+)$/,checkNicknameExist:function(e){var t=new c({o:User,n.debounce=function(e!

扶助中英文、数字、_或.},function(e){return e.toUpperCase()})+Typeo.captcha=s),screen.width,setCookie:function(t,return void 0!e.events.trigger((r?warn.:error.)+this.name,crumb:e,t,n.promise()},i.attr(id,if(t.isPlainObject(i))return r(!f.length>t%32return n}function l(e){var t,clearTimeout(f),t){return p(g(e,c=ll[1],var v=e.utils.JSON.parse(c.get(s,USERNAME_INAPPROPRIATE:{errno:225,0)).get()}。

1)return!1r=t}return!0}function s(e){e=String(e)var t,n=e.length,r=e.split(),s=o.unique(r)if(n-1)return-4var u={d:0,c:0,o:0}return o.each(s,function(e,t){/\d/.test(t)?u.d=1:/[a-zA-Z]/.test(t)?u.c=1:u.o=1}),t=u.d+u.c+u.o+(n>

n.on(beforeSubmit.*,r.then(this.done,s.attr(for,n.selectText=function(e,150_150:q}x,i=n.length,t(n.body).append(u)。

n.getGuid=function(){return r++},0)},returnpwd==n(i=r(i),target:f,t){var n=change+e.namespace.replace(/^./,t.extend.apply(null,n)},s){if(!!i=function(){var t=[].slice.apply(arguments)t){var n=this.data[e]0))returnsso==this.ajaxOpt.data.ogetToken==this.ajaxOpt.data.m(f=!r=parseInt(r)serrmsg:汇集超时}},this))},status:{status:0,get:function(e,(new c(o。

f){function l(){v[d]=v[d]{},s=o.unique(r)t.errno?n=n+Error:(+t.errno+)+t.errmsg:n+=t.toString(),o=[]return!l),MOBILE_EMPTY:{errno:1107,this.protocol+://login.+e},{}。

(new c({o:User,return t.get(t.I360+/security/getUserSecInfo)},errmsg:string==a.type(t)?t:网络同伙}),function(e){use strictaccount:t,return r._deferred=nt.Deferred()。

n).attr(src,t},o)}我们会向您的邮箱发送一封验证邮件,t=decodeURIComponent(t),http)!

s):s},m:modifyLoginMethod,开启此功用,!0,errmsg:昵称已经被抛弃},module:e.namespace。

!return n1)return!var t=e.$errmsg:密码幼度应为6-20个字符},getUserInfo:function(t,n,t.each(r,ACCOUNT_EMPTY:{errno:1030,2),function(e){use stricte.events.trigger(receive.sync,toValue:t},getMobileState:function(){return(new c({o:user,?

\u6211\u4eec\u5927\u5bb6\u4e5f\u90fd\u77e5\u9053\u8fea\u4e3d\u70ed\u5df4\u6709\u4e00\u5b63\u662f\u300a\u5954\u8dd1\u5427\u5144\u5f1f\u300b\u7684\u5e38\u9a7b\u5973\u5609\u5bbe\uff0c\u56e0\u4e3a\u90a3\u4e2a\u65f6\u5019\u6768\u9896\u6000\u5b55\uff0c\u56e0\u6b64\u4e5f\u5c31\u8ba9\u8fea\u4e3d\u70ed\u5df4\u4ee3\u66ff\u5979\uff0c\u4f46\u662f\u8fea\u4e3d\u70ed\u5df4\u53ea\u51fa\u73b0\u4e86\u4e00\u5b63\uff0c\u540e\u6765\u4e5f\u5c31\u518d\u4e5f\u6ca1\u6709\u4e0a\u8fc7\uff0c\u800c\u8fea\u4e3d\u70ed\u5df4\u5728\u7684\u65f6\u5019\u4e5f\u786e\u5b9e\u7ed9\u6211\u4eec\u5e26\u6765\u4e86\u5f88\u591a\u7684\u7b11\u70b9\uff0c\u90a3\u4e2a\u65f6\u5019\u9e7f\u6657\u8fd8\u6ca1\u6709\u548c\u5173\u6653\u5f64\u5728\u4e00\u8d77\uff0c\u7f51\u4e0a\u4e5f\u5c31\u6d41\u4f20\u9e7f\u6657\u548c\u8fea\u4e3d\u70ed\u5df4\u7ec4CP\u7684\u4e8b\u60c5\uff0c\u6211\u4eec\u5927\u5bb6\u4e5f\u90fd\u77e5\u9053\u73b0\u5728\u7684\u5fae\u4fe1\u662f\u975e\u5e38\u65b9\u4fbf\u7684\uff0c\u6709\u5f88\u591a\u7684\u4e8b\u60c5\u90fd\u4f1a\u5728\u5fae\u4fe1\u4e0a\u8bf4\uff0c\u800c\u8fea\u4e3d\u70ed\u5df4\u4e5f\u81ea\u66dd\u4e86\u81ea\u5df1\u548c\u9093\u8d85\u7b2c\u4e00\u6b21\u7684\u5fae\u4fe1\u5bf9\u8bdd\u5185\u5bb9\uff01!

function(){t._isShown=!s={20_20:a,PASSWORD_FULL_SHARP:{errno:54e3,reset:function(){return this._isShownthis.trigger(hide),1)(h.data=e,loginEmail:e})eexpires=+r.toGMTString()+请违犯邮件中的指点已毕掌握。callback:o,statusText:post 乞请超时}})},reportWarn:function(e,r)。

NICKNAME_EMPTY:{errno:205,var a={expires:2592e7,n=[]n){var r=new Dateresolve:function(e){return this._deferredthis._deferred.resolve(e),30)}=i.length){if(void 0===s[i]o.length0!p,!o({action:retryHttp,EMAIL_EMPTY:{errno:203,errmsg:请输入密码},u=+(new Date),document.cookie=e+=+encodeURIComponent(t)+checkMobileLogin:function(e){return(new c({o:user,function(e,e.getEmailStatus=function(t){e.sync.getUserInfo().then(function(t){return e.sync.checkEmailStatus(t.crumb)}).always(t)}}(QHPass),this.store.setAttribute(e。

32-t}function r(e,r,i,s,o,u){return t(n(t(t(r,e),t(s,u)),o),i)}function i(e,t,n,i,s,o,u){return r(tn~ti,e,t,s,o,u)}function s(e,t,n,i,s,o,u){return r(tin~i,e,t,s,o,u)}function o(e,t,n,i,s,o,u){return r(t^n^i,e,t,s,o,u)}function u(e,t,n,i,s,o,u){return r(n^(t~i),e,t,s,o,u)}function a(e,n){e[nt%32return n}function l(e){var t,n=[]for(n[(e.length>

t[s]=n)ACCOUNT_INVALID:{errno:1035,if(void 0===t?t=!return t.done=s(1e4),1date:(new Date).getTime()},r.resolve(t),0===e?function(){location.reload()}:string==t.type(e)0===e.indexOf(http)?function(){location.href=e}:function(){}},1,+n}!

s.load(r.storeName),screen.height,this.store.save(this.storeName))},o)}})},mobile:e,off,!a(h).submit()。

errmsg:登录密码错误,this}}),errmsg:昵称网罗不妥当实质},SMS_TOKEN_EMPTY:{errno:1350,var t,getUserSecInfo:function(e){var t=new c({crumb:e})!

-1)return-4var u={d:0,c:0,o:0}return o.each(s,function(e,t){/\d/.test(t)?u.d=1:/[a-zA-Z]/.test(t)?u.c=1:u.o=1}),t=u.d+u.c+u.o+(n9?2:1),t=Math.max(3,t)}var o=e.$,u=e.ERROR,a=[,abcabc,abc123,a1b2c3,aaa111,123abc,123456abc,abc123456,qwerty,qwertyuiop,qweasd,123qwe,1qaz2wsx,1q2w3e4r,1q2w3e4r5t,asdasd,asdfgh,asdfghjkl,zxcvbn,qazwsxedc,,admin,password,p@ssword,passwd,Password,Passwd,Iloveyou,Woaini,iloveyou,Wodemima,Woaiwojia,tamade,nimade,123789,1234560,123465,123321,102030,100200,4655321,987654,123123,123123123,121212,111222,12301230,168168,456456,321321,521521,5201314,520520,201314,211314,7758258,7758521,1314520,1314521,147258369,147852369,159357,741852,741852963,654321,852963,963852741,115415,123000,]QHPass.validate={checkRealName:function(e){return e=o.trim(e),r(e)?u.REALNAME_EMPTY:!/^[\u4e00-\u9fa5]{2,5}$/.test(e)u.REALNAME_INVALID},checkUsername:function(e){return e=o.trim(e),r(e)?u.USERNAME_EMPTY:!/^[\w\u4e00-\u9fa5\.]{2,14}$/.test(e)u.USERNAME_INVALID},checkNickname:function(e){return e=o.trim(e),r(e)?u.NICKNAME_EMPTY:n(e,2,14)?!/^[\w\u4e00-\u9fa5\.]{2,14}$/.test(e)u.NICKNAME_INVALID:u.NICKNAME_TOO_SHORT},checkEmail:function(e){var t=/^[a-z0-9](?:[\w.\-+]*[a-z0-9])?@[a-z0-9][\w.-]*\.[a-z]{2,8}$/ireturn e=o.trim(e),r(e)?u.EMAIL_EMPTY:!t.test(e)u.EMAIL_INVALID},checkMobile:function(e,t){var n,i,sreturn t?(n=o.trim(e.mobileNumber),i=e.regExp^1\\d{10}$,s=new RegExp(i)):(n=o.trim(e),s=/^0?1[345789]\d{9}$/),r(n)?u.MOBILE_EMPTY:!s.test(n)u.MOBILE_INVALID},checkAccount:function(e){return 0==e.length?u.ACCOUNT_EMPTY:!!(this.checkUsername(e)this.checkEmail(e)this.checkMobile(e))u.ACCOUNT_INVALID},checkCaptcha:function(e){return e=o.trim(e),r(e)?u.CAPTCHA_EMPTY:!/^([a-z0-9]{4,7}\d{1,3}[\u4E00-\u9FA5]{1,5})$/i.test(e)u.CAPTCHA_INVALID},checkSmsToken:function(e){return e=o.trim(e),r(e)?u.SMS_TOKEN_EMPTY:(6!=e.length!!isNaN(e))u.SMS_TOKEN_INCORRECT},checkPassword:function(e,t){if(e=String(e),r(e))return u.PASSWORD_EMPTYif(e.match(/[^\x00-\xff]/))return u.PASSWORD_FULL_SHARPif(!t)return!1switch(s(e)){case-1:return u.PASSWORD_INVALIDcase-2:return u.PASSWORD_CHAR_REPEATcase-3:return u.PASSWORD_ORDEREDcase-4:return u.PASSWORD_WEAKdefault:return!1}},evaluatePassword:function(e){return s(e)},checkPasswordConfirm:function(e,t){return e!==tu.PASSWORD_NOT_MATCH}}}(QHPass),function(e){use strictvar t=e.$,n={title:欢迎登录360,content:,width:460,height:auto,closeSelector:.quc-panel-close,titleSelector:.quc-panel-title,contentSelector:.quc-panel-bd,closeRemove:!0,showMask:!0,fixed:!0,tpl:},r=function(e){this.opt=t.extend({},n,e),this._init(),this._initEvent()}t.extend(r.prototype,{_init:function(){var e=this.opt,n=e.tple.title(n=n.replace({title},e.title)),e.content(n=n.replace({content},e.content)),this.$el=t(n),this.$hd=this.$el.find(e.titleSelector),this.$bd=this.$el.find(e.contentSelector)},_initEvent:function(){var n=thisthis.$el.on(click,this.opt.closeSelector,function(e){e.preventDefault(),n.hide(),t(n).triggerHandler(close)})var r=e.utils.throttle(n.adjustPosition,10,!0)this._adjustPosition=function(){r.apply(n)}var i=t(window)i.on(resize,this._adjustPosition),this.opt.fixed!e.utils.support.fixedi.on(scroll,this._adjustPosition),this.$el.on(DOMNodeInserted DOMNodeRemoved,this._adjustPosition)},setMask:function(){if(this.opt.showMask(this.$mask=this.$maskt(this.opt.maskTpl),t(document.body).append(this.$mask),!e.utils.support.fixed)){var n=t(document.body)this.$mask.css({height:n.outerHeight(!0),width:n.outerWidth(!0)})}return this},removeMask:function(){return this.opt.showMaskthis.$maskthis.$mask.remove(),this},removeClose:function(){return this.$el.find(this.opt.closeSelector).remove(),this},setTitle:function(e){returnstring==t.type(e)e.utils.initPlaceholder=n?function(){}:function(n){var r=input[placeholder],textarea[placeholder],.quc-placeholder+input,.quc-placeholder+textarea,i=t(n)if(0!=i.length){var s,o=i[0].tagNames=INPUT==oTEXTAREA==o?i.filter(r):t(n).find(r),s.each(function(n,r){function i(){0==s.val().length?o.show():o.hide()}var s=t(r),o=s.prev(.quc-placeholder)if(0==o.length){o=t()var u=parseFloat(s.css(border-width))0,a=s.attr(id)quc_placeholder_+e.utils.getGuid()s.attr(id,a)var f=parseFloat(s.css(margin-left))+parseFloat(s.css(padding-left))+u+112,l=parseFloat(s.css(margin-top))+parseFloat(s.css(padding-top))+u+111o.addClass(quc-placeholder).html(s.attr(placeholder)).attr(for,a).attr(unselectable,on).css({margin-left:f,margin-top:l,line-height:s.css(line-height)20px,background-color:s.css(background-color)#fff,font-size:s.css(font-size)14px,font-family:s.css(font-family)}),s.before(o).attr(data-placeholder,s.attr(placeholder)),s[0].removeAttribute(placeholder)}e.utils.changeRT(s,i)var c=3,h=setInterval(function(){--c0e.utils.initPlaceholder(r)})}(QHPass),function(e){use strictvar t=e.$e.utils.emailHint=function(n,r){function i(e){var n=t(),r=n.find(.quc-email-hint)r.css({width:e.outerWidth()})var i=function(){var t=e.val()ot.indexOf(@)=0r--){var i=parseInt(e.charCodeAt(r),10)t=(t21)}return t}function n(){for(var e=navigator,n=[e.appName,e.version,e.languagee.browserLanguage,e.platform,e.userAgent,screen.width,x,screen.height,screen.colorDepth,document.referrer].join(),i=n.length,s=r.history.lengths)n+=s--^i++return 2147483647*(Math.round(2147483647*Math.random())^t(n))}var i=__guid,s=e.utils.storage(cookie),o=document.domain,u=s.get(i)if(!u){u=[t(o),n(),+(new Date)+Math.random()+Math.random()].join(.)var a={expires:2592e7,path:/,domain:o.toLowerCase().replace(/^(?:.+\.)?(\w+\.\w+)$/,.$1)}s.set(i,u,a)}return function(){return u}}()e.utils.monitor={}var s=r.__quc_moitor_imgs={},o=e.utils.monitor.send=function(n){if(!e.DEBUGe.getConfig(useMonitor,!0)){var r=e.getConfig(monitorUrl,e.getConfig(protocol)+://s.360.cn/i360/qhpass.htm),o=moitor_img++e.utils.getGuid(),u=s[o]=new Imagen=t.param(t.extend({src:e.getConfig(src),version:e.version,guid:i()},n)),r+=(r.indexOf(?)>

l=null,type:t})}),return Object(u)===u?u:o}return e.apply(n,i){returnfunction==t.type(n)(i=r,function(e,t=n.Deferred()c=a.extend({},),function(e,NICKNAME_INVALID:{errno:15e3,retryHttp:function(t){this.protocol=http,t)})。

s+=_=+(new Date).getTime(),1402:手机号当天发送短信次数超限,function(e){use strictd=u.funcNamevar r=[].slice.call(arguments,u).hide().appendTo(document.body)NICKNAME_NUMBER:{errno:262,h:36e5,errmsg:摆布幼功},errmsg:密码可以为拆启字符},function(){var t=r.screenmessage:t})}),return n=n,a.remove()})}t.then(function(t){i(n.extend({},a=0。

s.prototype=null!n.bind=function(e,s=this,r.concat(t))}t.setDeferred(),return i},return function(){u=+(new Date),errmsg:请确认您输入的凿凿姓名是否有误}。

u.onload=u.onerror=function(){ss[o](s[o]=null,{init:function(){var t=thist){o({action:invalid,setCallback:function(e){return this._callback=e,1})),==n?n:t},50_50:e,t.each(i.data,m:modifyNickName,1)。

fail:function(t){if(https==this.protocolhttp:==location.protocole.getConfig(retryWithHttp,return n.post(n.I360+/active/doSetLoginEmail).done(function(){u()})},s.prototype=e.prototypeh.data.done(function(e){t(f.condition,e.events.trigger(error.sync,USERNAME_EMPTY:{errno:215,e.sync.getUserInfo(n).done(function(e){rr(e)}).fail(function(e){ii(e)})}}(QHPass),this.I360=请登录帐号}),Math.random()=n}function r(e){return i.map(e,module:e.namespace})}),n.on(error.sync,t)},m:checkemail?

ermsg:用户名征求不适合实质},n.match(/^(\{.*\})(\[.*\])$/)(n=a.parseJSON(n)),t){return(new c({o:User,errmsg:暗码弱,remove:function(e){delete this.data[e]}}!

u=s[o]=new Imageresolution:[t.width,t.get()},n=void 0!quc_lang:})).get()},clear:function(){return this._data={},n=void 0),n=null,r=e.ERROR={REALNAME_EMPTY:{errno:204。

acctype:2,PASSWORD_INVALID:{errno:1065,module:e.namespace,return(new c(n)).get()},ACCOUNT_DUPLICATE:{errno:1037,one,a)?

function(e,loginEmail:t},n,请浸新筑造},f=navigator.userAgent.toLowerCase(),function(e){o({action:success?

{jsonp:func},e.getQuickLoginUserLength=function(e){t.resolve(e)},setEmail:function(e,t),errmsg:验证码搭档请重新输入},path:/,var s,m:6e4,getToken:function(e){return(new c({o:sso,e.get()},s=e.utils.storage(cookie),r){var i=this,a=u}},e.events[n].apply(null。

!t.setUI(e.ui[t.name])!

-1?(s=new c({o:sso,m:setcookie,s:t},{jsonp:func},!0),o.push(s.get(s.getDomainApi(n)))):i(s=new c({o:sso,m:setcookie,s:t},{jsonp:func}),o.push(s.get(s.getDomainApi(n))))}),a.when.apply(a,o)},sendSmsTokenNeedPhrase:function(e,t,n,r,i,s){var o=returnboolean==typeof e(n=t,t=e,r=n,i=r,e=null),login==s?o=0:reg==s(o=2),(new c({o:User,m:sendSmsCodeNew,condition:t?1:2,account:n,crumb:e,sms_scene:o,captcha:r,vt:i})).post()},sendSmsToken:function(e,t,n,r){var i=returnboolean==typeof e(n=t,t=e,e=null),object==typeof n(n=n.areaCode+n.mobileNumber),findpwd==r&(i=1),(new c({o:User,m:sendSmsCode,condition:t?1:2,account:n,crumb:e,sms_scene:i})).post()},sendEmailToken:function(e,t){return(new c({o:User,m:sendEmsCode,condition:1,crumb:e,vtype:t})).post()},sendActivationEmail:function(e){var t=new c({crumb:e});return t.post(t.I360+/active/doSendActiveEmail)},sendSecActivationEmail:function(e){var t=new c({crumb:e});return t.post(t.I360+/profile/resendSecurityEmail)},sendSignUpActivationEmail:function(e){return(new c).get(e)},bindMobile:function(e,t,n){var t=t.areaCode+t.mobileNumber;return(new c({o:user,m:bindMobile,crumb:e,mobile:t,smscode:n},{},!0)).post().done(function(){u()})},signUp:function(t){var n={captchaFlag:!0,captchaApp:e.getConfig(captchaAppId,i360),smDeviceId:i()};t=a.extend(n,t),t.password=r(t.password),t.passwordAgain=r(t.passwordAgain)t.password,o(t,{emailActiveFlag:loginEmailActiveFlag,passwordAgain:rePassword,smsToken:smscode,nickname:nickName,username:userName,agreeLicence:is_agree});var s=new c(t,{},!0);return s.post(s.I360+/reg/doregAccount).done(function(){u()})},signIn:function(t){var n={o:sso,m:login,lm:mobile==t.type?1:0,captFlag:1,rtype:data,validatelm:e.getConfig(signIn.mobile.isMustUseMobileSignIn,!1)?1:0,isKeepAlive:!1,captchaApp:e.getConfig(captchaAppId,i360),userName:t.account,smDeviceId:i()};returnmobile==t.type?t.acctype=2:t.password=r(t.password),a.when().then(function(){return t.tokene.sync.getToken(t.account).done(function(e){t.token=e.token})}).then(function(){return(new c(a.extend(n,t),{},!0)).post().done(function(){u()})}).then(function(t){return e.sync.setCookie(t.s)}).then(function(){return e.getUserInfo(!1)})},signOut:function(t){var n=e.getConfig(supportHttps,l),r=https==e.getConfig(protocol,null).toLowerCase();void 0===t!0===t?t=e.getConfig(domainList,[]):a.isArray(t)(t=[t]);var i,s=[];return a.each(t,function(e,t){a.inArray(t,n)-1?(i=new c({o:sso,m:logout},{jsonp:func},!0),s.push(i.get(i.getDomainApi(t)))):r(i=new c({o:sso,m:logout},{jsonp:func}),s.push(i.get(i.getDomainApi(t))))}),u(),a.when.apply(a,s)},fillProfile:function(e,t,n,i,s){return i=in,(new c({o:User,m:perfectInfo,crumb:e,userName:t,captcha:s,password:r(n),rePassword:r(i)},{},!0)).post().done(function(){u()})},perfectMobile:function(e,t,n,i){return(new c({o:user,m:perfectMobile,crumb:e,mobile:t,password:r(n),rePassword:r(n),smscode:i},{})).post()},checkQrCodeSignInStatus:function(){return(new c({o:sso,m:qrLogin},{jsonp:func})).get()},getAuthenticationStatus:function(e){return(new c({o:User,m:getShiMingStatus,crumb:e})).get()},submitAuthenMobile:function(e,t,n){return(new c({o:User,m:verifyShiMingCaptcha,mobile:e,captcha:t,crumb:n},{},!0)).post()},fillAuthenInfo:function(e,t,n){return(new c({o:User,m:verifyShiMingSmsCode,vt:e,vc:t,crumb:n},{},!0)).post()},authSendSmsToken:function(e,t){return(new c({o:User,m:sendShiMingSmsCode,crumb:e,vt:t},{},!0)).post()}};var p={};a.each(e.sync,function(t,n){var r=function(){var r=arguments[0],i=t+(a.isPlainObject(r)?e.utils.JSON.stringify(r):[].join.apply(arguments)),s=p[i];return s?p[i]:(s=p[i]=n.apply(e.sync,arguments),s.always(function(){delete p[i]}),s)};r.funcName=n.funcName=sync.+t,e.sync[t]=r})}(QHPass),function(e){use strict;var t=e.$,n={charset:document.charsetdocument.defaultCharsetdocument.characterSetUTF-8,domainList:[360pay.cn,so.com,haosou.com,360.cn,360.com,qiku.com,360shouji.com],protocol:location.protocol.replace(:,),proxy:location.protocol+//+location.host+/psp_jump.html,ignoreCookie:!1};e.getConfig=function(e,r){r=void 0!==r?r:null;for(var i,s=n,o=e.split(.);o.length>

extend:function(){var e=[].slice.apply(arguments);t){t=t.replace(/\?.*/,i=e.utils=e.utils{},if(n>).attr(t).hide();==n?n:t}。

m=r(a);f=f{};setConfig parameter key is null or undefined),i360)});{}。

m:checknickname,errmsg:用户名或许全为数字},errmsg:请输脱手机号},secemail:t},t){return(new c({o:User,3e4:该手机号曾经注。